Statuten

Statuten feitelijke vereniging Kring voor Moraal en Filosofie

I. Wezen van de Kring

Artikel 1: Naam en wezen van de vereniging. De Kring voor Moraal en Filosofie, afgekort KMF, is de studentenvereniging voor de studenten van de opleidingen Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Het KMF richt zich ook tot alle universiteitsstudenten met een cultuurfilosofische interesse. Het KMF heeft geen eigen politieke, religieuze of filosofische overtuiging, maar stelt zich neutraal op. Het KMF is gevestigd op de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg 2, 9000 Gent.

Artikel 2: Doel van de vereniging. Het KMF is een vereniging, opgericht door studenten van de bovengenoemde opleidingen, die zich tot doel stelt de belangen van de studenten uit die opleidingen te behartigen. Dit gebeurt door het organiseren van activiteiten die de leden ten goede komen.

Artikel 3: Het KMF maakt deel uit van het Faculteiten Konvent (F.K.), ressorterend onder de Dienst Studentenactiviteiten (D.S.A.) van de Universiteit Gent. Dit houdt in dat ze op het einde van elk burgerlijk jaar minstens 10 activiteiten en een verklaring van de subsidieverdeling moet voorleggen aan de D.S.A. Elke activiteit moet bewezen worden en het verslag ervan moet in tweevoud worden ingediend, respectievelijk aan de D.S.A. en aan het archief van de universiteit.

Artikel 4: Werkingsmiddelen: De werkingsmiddelen en het vermogen van het KMF dienen aangewend te worden voor de doelen, zoals die beschreven zijn in artikel 2. Deze werkingsmiddelen betreffen alle middelen die de kring ter beschikking gesteld worden door leden of derden.

II. Samenstelling en leden van de vereniging

Artikel 5: Leden. Alle studenten die ingeschreven zijn voor een opleiding aan de Universiteit Gent kunnen zich aansluiten bij de Kring voor Moraal en Filosofie.

Artikel 6: Lidmaatschap. Om het lidmaatschap te verkrijgen of te verlengen dient de student een lidkaart aan te kopen bij het presidium van het KMF voor een bepaald bedrag, dat bij aanvang van het academiejaar wordt vastgelegd. Daarmee bekomt de student het lidmaatschap, en een lidkaart, bij zowel het KMF als bij het FK. De geldigheid van deze beide lidkaarten is beperkt tot één academiejaar. Het lidmaatschap dient na dat academiejaar te worden verlengd. Indien dit niet gebeurt, zal het KMF uitgaan van het ontslag van het lid. Het lidmaatschap kan later worden heropgenomen.

Artikel 7: Ereleden. Iedereen die niet binnen de omschrijving van artikel 5 valt, komt in aanmerking voor het erelidmaatschap van het KMF. De prijs van een erelidkaart wordt vastgelegd bij het begin van het academiejaar. Voor deze som kunnen de ereleden bepaalde door het AB vastgelegde voordelen genieten. Ereleden hebben evenwel geen stemrecht in de Algemene Vergadering, noch bij Bestuursvergaderingen.

III. Algemene vergadering

Artikel 9: De Algemene Vergadering. Na elk semester organiseert het AB een informatievergadering waarop alle leden, minstens 5 werkdagen op voorhand, worden uitgenodigd.

Artikel 10: Bevoegdheid. Op de algemene vergadering hebben leden de mogelijkheid een motie te agenderen, indien ze 5 leden kunnen vinden die deze motie steunen. Het algemeen bestuur is dan verplicht over deze motie te stemmen op basis van gewone meerderheid.

IV. Bestuur van de vereniging

Artikel 11: Bestuursleden. Leden die voor een bestuursfunctie in aanmerking willen komen, moeten voldoen aan volgende voorwaarde. Zij moeten lid zijn van het KMF en hun kandidatuur moet worden goedgekeurd door het aftredende presidium. Wanneer het aftredende presidium kandidaturen weigert, kan evenwel een Algemene Vergadering samen worden geroepen ter verantwoording.

Artikel 12: Omschrijving van Bevoegdheden en Functies. Elke omschrijving omvat de basistaken. De feitelijke verantwoordelijkheden kunnen variëren van jaar tot jaar en worden toegewezen onder supervisie van de preses. Iedereen wordt verwacht zich, naar eigen kunnen, optimaal in te zetten voor de gehele vereniging.

12.1 Preses. De preses is de voorzitter van de vereniging. Hij/zij moet toezien op de goede werking van het KMF en op het feit dat alle leden van het algemeen bestuur hun functie goed uitvoeren. De preses woont de FK-vergaderingen bij, roept vergaderingen samen en voorziet de kalender daarvoor. Deze functie kan niet gecombineerd worden met een andere bestuursfunctie. De preses draagt de eindverantwoordelijkheid voor het afsluiten van het academiejaar, o.m. overdragen van de bankrekening voor aanvang van het volgende academiejaar.

12.2 Vice-preses. De vice-preses, is de rechterhand van de preses. Hij/zij behartigt dezelfde belangen, en treedt op wanneer de preses verhinderd is, of het te druk heeft met een andere opdracht voor het KMF. De vice-preses gaat mee naar FK-vergaderingen en zetelt indien nodig in kringoverschrijdende comités. Wanneer de preses tijdens een lopend academiejaar afstand doet van zijn functie, wordt de vice-preses automatisch de nieuwe preses. De nieuwe vice-preses. Deze functie kan niet gecombineerd worden met een andere bestuursfunctie.

12.3 Penningmeester. De penningmeester, is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de kring. Bij elke geldig samengeroepen bestuursvergadering moet hij/zij een gedetailleerd kasverslag kunnen voorleggen. De penningmeester controleert de uitgaven die voor het KMF gemaakt worden door de andere leden van het algemeen bestuur, en ziet erop toe dat de financiële balans gezond blijft. Hij of zij beheert de financiële middelen van het KMF. Tevens zorgt hij/zij voor een goed gebruik van de subsidies die door de D.S.A. ter beschikking worden gesteld. Deze functie kan niet gecombineerd worden met een andere bestuursfunctie.

12.4 Secretaris. De secretaris stelt de verslagen van de bestuursvergaderingen en de Algemene Vergaderingen op. Hij/zij houdt deze bij en stelt deze beschikbaar voor het algemeen bestuur. Leden kunnen deze verslagen ook altijd opvragen. De secretaris houdt er toezicht op dat elk verslag goedgekeurd wordt op de eerstvolgende vergadering. De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen en indienen van de jaarverslagen. Deze functie kan niet gecombineerd worden met een andere DB-functie.
12.5 Feest. De feest is verantwoordelijk voor het organiseren van de fuiven en andere feestelijke activiteiten. Hierbij hoort het voorzien van de benodigdheden, voor elke activiteit. Elk voorstel wordt aan het presidium voorgelegd voor goedkeuring. In geval van hoogdringendheid wordt het voorstel voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. (zie art.17).

12.6 Studie. De studie-preses schrijft voor de aanvang van het academiejaar de professoren aan om informatie te bekomen inzake de nodige studieboeken, syllabi en ander studiemateriaal. Hij/zij contacteert de boekhandel en stelt de boekenlijsten op. In de eerste weken van het academiejaar zorgt de studie-preses voor voldoende verkoopmomenten, die tijdig bekendgemaakt worden via de geëigende communicatiemiddelen. De studie-preses legt zich ook toe op het helpen van studenten uit 1ste bachelor Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen bij studieaangelegenheden. Elk voorstel wordt aan het presidium voorgelegd voor goedkeuring. In geval van hoogdringendheid wordt het voorstel voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. (zie art.17).

12.7 Cultuur. De cultuur-preses maakt een selectie uit mogelijk cultureel gerichte activiteiten. Elk voorstel wordt aan het presidium voorgelegd voor goedkeuring. In geval van hoogdringendheid wordt het voorstel voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. (zie art.17).

12.8 Sport. De sport-preses organiseert zowel sportieve als recreatieve activiteiten. Elk voorstel wordt aan het presidium voorgelegd voor goedkeuring. In geval van hoogdringendheid wordt het voorstel voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. (zie art.17).

12.9 Scriptor. De scriptor is eindverantwoordelijke voor het verschijnende clubblad Van Stof tot Nadenken. Elk voorstel wordt aan het presidium voorgelegd voor goedkeuring. In geval van hoogdringendheid wordt het voorstel voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. (zie art.17).

12.10 Public Relations. De PR is de hoofdverantwoordelijk voor het smeden van contacten tussen het KMF en de universiteit. De PR probeert ook sponsors aan te brengen voor de kring,die evenwel geweigerd kunnen worden door het algemeen bestuur. De PR is verantwoordelijk voor het maken en uithangen van affiches, en zorgt voor de aankondiging van activiteiten via de daartoe geëigende kanalen.

12.11 Webmaster. De webmaster verzorgt de ICT-noden.

12.12 Reis. De reispreses organiseert minstens één KMF-activiteit op verplaatsing. Elk voorstel wordt aan het presidium voorgelegd voor goedkeuring. In geval van hoogdringendheid wordt het voorstel voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. (zie art.17).

12.13 Lezing/Debat. De lezing/debat-preses organiseert enkele lezingen of debatten. Elk voorstel wordt aan het presidium voorgelegd voor goedkeuring. In geval van hoogdringendheid wordt het voorstel voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. (zie art.17).

12.14 Varia. Indien nodig kan er voor gekozen worden om voor bepaalde functies twee verantwoordelijken aan te stellen. Het is ook mogelijk om andere functies te creëren.


Artikel 13: Verloop van de algemene bestuursvergadering. De bestuursvergaderingen worden door de preses samengeroepen. In uitzonderlijke gevallen kan een ander lid van het algemeen bestuur een algemene bestuursvergadering samenroepen. Deze algemene bestuursvergadering wordt minstens 5 werkdagen op voorhand aangekondigd. Tijdens de bestuursvergadering wordt het verslag van vorige vergadering goedgekeurd. De vergadering wordt geopend en afgesloten door de preses, of indien deze afwezig is door de vice-preses. Er worden minstens 8 algemene bestuursvergaderingen per jaar gehouden, op evenredig verdeelde tijdstippen.

Artikel 14: Stemming. Beslissingen waarover binnen de bestuursvergadering moet worden gestemd, hebben een gewone meerderheid (de helft plus 1) nodig. Het volledige presidium is stemgerechtigd. In geval van een ex aequo ligt de beslissing bij de preses.

Artikel 15: Dagelijks bestuur. De leden van het dagelijks bestuur, DB, zijn de preses, de vice-preses, de penningmeester en de secretaris. Behalve in geval van hoogdringendheid, hebben zij echter geen bevoegdheid om over te gaan tot beslissingen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor het KMF zonder de andere bestuursleden te consulteren. Het DB verbindt zich ertoe beslissingen zoveel mogelijk op bestuursvergaderingen te nemen. Het DB mag niets beslissen over een item dat kan worden uitgesteld tot een algemene bestuursvergadering. Indien dit niet mogelijk is kan het DB de beslissing zelf nemen. Het DB kan hiervoor ter verantwoording geroepen worden door het presidium. Het presidium kan de beslissing van het DB herroepen door middel van gewone meerderheid. Wanneer de beslissing van het DB onder de verantwoordelijkheid van een specifieke preses valt, moet deze door het DB geconsulteerd worden. Het DB verbindt zich ertoe op bestuursvergaderingen een overzicht te geven van wat er op deze manier beslist is sinds de vorige bestuursvergadering. De algemene bestuursvergadering kan, indien ze dit nodig achten, sancties ondernemen tegen het DB, zoals beschreven in artikel 24 en 25.

Artikel 16: Algemeen bestuur. Het algemeen bestuur, AB, bestaat uit alle presidiumleden, en omvat tenminste de volgende functies: preses, vice, penning, secretaris, cultuur, feest, studie.

V. Verkiezing van het bestuur

Artikel 17: Passieve voorwaarden. Zie artikel 11.

Artikel 18: Actieve voorwaarden.

18.1: Als een bepaald lid van het KMF in het presidium wil komen, en hij of zij voldoet aan de voorwaarden uit art.19, dan wordt de persoon in kwestie uitgenodigd voor een informatieve vergadering. Op deze vergadering worden de kandidaten ingelicht over de werking van het KMF en de omschrijving van de presidiumfuncties.

18.2: Minstens één week na deze informatieve vergadering en minstens één week voor de feitelijke verkiezingen wordt een tweede vergadering ingericht om de definitieve kandidaturenlijst op te stellen. Ten laatste 24 uur voor aanvang van deze vergadering dienen alle presidiumkandidaten hun kandidatuur in bij de daarvoor aangewezen persoon, preferentieel de aftredende preses. Naast de officiële kandidatuurstelling kan ook een motivatie gevraagd worden. De kandidaturenlijst en de eventuele motivaties worden door deze persoon voor aanvang van de vergadering aan het AB doorgegeven.

18.3: De stemgerechtigden bij het opstellen van de nieuwe presidiumlijst zijn de aftredende ABleden, met elk 1 stem. Zij dienen zich echter te onthouden bij stemming betreffende een functie waarvoor zijzelf kandidaat zijn.

18.4: Presesverkiezing. Als eerste wordt de functie van preses verkozen.

18.4.1: Eén kandidaat. de kandidaat dient bij de stemming 2/3 meerderheid te behalen. Wordt dit quorum niet gehaald, dient de kandidaat zich opnieuw te motiveren en wordt de stemming herhaald met hetzelfde quorum. Indien de kandidaat dan nog niet verkozen is, volgt een herstemming maar met meerderheidsvereiste van de helft +1. Is hiermee de kandidaat-preses nog steeds niet verkozen, dan wordt de vergadering opgeschort, de verkiezingsprocedure overgedaan vanaf art. 20.2, waarbij zich nieuwe kandidaten kunnen aanmelden, en dit ten vroegste 24 uur na de huidige vergadering.

18.4.2: Meerdere kandidaten. In de eerste stemronde worden enkel de twee kandidaten behouden met het hoogst aantal stemmen. Bij twee kandidaten gaan deze automatisch door naar de volgende ronde. In de 2de ronde, wordt de kandidaat behouden die de helft + 1 meerderheid van de stemmen behaalt, waarna verder gegaan wordt overeenkomstig artikel 20.4.1.

18.5: AB verkiezing. Wanneer de nieuwe preses verkozen is, kan de rest van de presidiumlijst opgesteld worden. De kandidaten overleggen samen met het aftredende AB wie welke functie wil uitoefenen en bij consensus wordt beslist wie de beste kandidaat is. Indien er gestemd moet worden, wordt de kandidaat gekozen die de helft + 1 van de stemmen haalt. Bij ex-aequo geeft de nieuw verkozen preses de doorslag. Zodoende wordt de presidiumlijst samengesteld die aan de leden ter goedkeuring wordt voorgelegd.

18.6: Alternatieve lijst. Indien één of meerdere kandidaten het oneens zijn met de preses-kandidaat kunnen zij een alternatieve lijst samenstellen. De preses dient op deze alternatieve lijst vanzelfsprekend aan dezelfde voorwaarden te voldoen, en de lijst mag maximaal drie gemeenschappelijke leden hebben. De alternatieve lijst kan en zal enkel goedgekeurd worden indien ook op deze alle verkiesbare functies ingevuld zijn.


Artikel 19: De stemming.

19.1: De voorgelegde lijst wordt goedgekeurd door de leden van de Algemene Vergadering met meerderheid van de helft plus één.

19.2: Alle ingeschreven leden van het KMF zijn stemgerechtigd, met uitzondering van ereleden.

19.3: De verkiezingsdatum wordt uiterlijk één week voor de verkiezing bekendgemaakt. De verkiezing moet gebeuren ten laatste in de tweede week vóór de inhaalweek van het tweede semester.

19.4: In geval van één lijst kunnen de stemgerechtigden de lijst goed- of afkeuren. Gewone meerderheid behalen is voldoende voor een lijst om goedgekeurd te zijn. Het resultaat wordt openbaar bekend gemaakt.

19.5: Betwisting. Betwisting van de verkiezingsresultaten kan in de eerste 24 48 uur na de bekendmaking van de resultaten. Hierop wordt een vergadering bijeengeroepen waarop de huidige bestuursleden aanwezig zijn en de kandidaat-presidiumleden. Wanneer er niet tot een compromis gekomen wordt, kan de hulp van het FK ingeroepen worden. Het FK-centraal kan dan nagaan of de verkiezingen conform de statuten zijn verlopen. Zoja, dan is het resultaat geldig. Zoniet, dan zijn de verkiezingen ongeldig, en moeten ze zo snel mogelijk worden overgedaan, volgende procedure in art.21.

Artikel 20: Niet opnemen van een verkozen functie. Wanneer een verkozen bestuurslid om persoonlijke of academische redenen zou beslissen zijn functie niet op te nemen, dan wordt voor de invulling van die functie een andere kandidaat gezocht door de preses. Indien het de preses is die zijn functie niet op zal nemen, dan wordt de vicepreses automatisch de nieuwe preses, en dan wordt een ander lid de nieuwe vice-preses.

Artikel 21: Gecoöpteerde leden. Na de verkiezingen mag het praesidium nog verder aangevuld worden met gecoöpteerde presidiumleden. Het aantal gecoöpteerden mag evenwel nooit meer dan 1/3 bedragen van het aantal rechtstreeks verkozenen.


VI. Sancties met betrekking tot de leden

Artikel 22: Wanneer. Wanneer één van de KMF-leden, zich t.a.v. van de universiteit of op de activiteiten van het KMF of een andere studentenvereniging ernstig misdraagt of derden onheus, onbetamelijk of onfatsoenlijk behandelt, kan dit lid daarvoor worden gesanctioneerd. De misdragingen dienen van voldoende ernstige aard te zijn; de interpretatie hiervan ligt bij het AB.

Artikel 23: Kledij. Het presidium mag leden of presidiumleden niet verplichten of verbieden kledij, accessoires of attributen aan te schaffen en/of te dragen.

Artikel 24: Wie kan sanctioneren. Elk lid van het bestuur kan een vermaning geven aan het lid in kwestie, ongeacht of hij een gewoon of bestuurslid is. In de veronderstelling dat de overtreder niet de preses is, kan verévolgens door de preses een officiële vermaning worden gegeven. Indien daar door de overtreder nog geen gevolg aan wordt gegeven, is er geen andere mogelijkheid meer dan deze persoon een sanctie op te leggen.

Artikel 25: Sancties. Ter voorbeeld kunnen volgende sancties worden genoemd: zoals vermeld in het bovenstaande artikel, wordt eerst een vermaning gegeven door het presidiumlid die de inbreuk in het normale gedragspatroon van het lid vaststelt, op vervolgens een officiële vermaning wordt gegeven door de preses. Wanneer het lid verzaakt daar gevolg aan te geven, kan de toegang tot één of meerdere activiteiten het lid worden ontzegd, kan het lid voor een bepaalde termijn de toegang tot alle activiteiten geweigerd worden, of het lid voor onbepaalde duur uit het lidmaatschap worden ontzet.

VII. Ontslag van bestuursleden

Artikel 26: Wanneer. Wanneer een presidiumlid zich ernstig heeft misdragen, anderen onheus heeft behandeld, de kring schade heeft toegebracht of zijn functie niet naar behoren uitvoert, kan ook deze gesanctioneerd worden. De interpretatie hiervan ligt bij het AB.

Artikel 27: Wie kan ontslaan. Ook in dit geval kan eerst een vermaning worden gegeven door elk lid van het AB. Daarna wordt een vermaning gegeven door de preses of vicepraeses. Indien hier geen gevolg aan gegeven wordt, kan het AB het slecht functionerende presidiumlid uit zijn functie ontzetten. Hiervoor wordt een uitzonderlijke vergadering bijeengeroepen waarop het voltallige presidium uitgenodigd wordt.. Het slecht functionerende presidiumlid krijgt de gelegenheid zijn gedrag te verantwoorden. Via stemming (al dan niet geheim) wordt beslist of het presidiumlid in kwestie uit zijn functie wordt ontzet. Rechtsgeldige stemming kan slechts verlopen bij aanwezigheid van 4/5 van de presidiumleden die op dat ogenblik in België verblijven. De beslissing wordt genomen bij meerderheid van 2/3 van de aanwezige presidiumleden.

Artikel 28: Ontslag nemen. Wanneer een presidiumlid zich niet meer in staat voelt zijn functie uit te oefenen of om persoonlijke redenen geen deel meer wenst uit te maken van het presidium, kan deze zijn ontslag indienen op de algemene bestuursvergadering. Van het lid wordt verwacht dat deze een korte duiding geeft van de reden tot zijn ontslagname. Het algemeen bestuur kan het ontslag niet weigeren.

Artikel 29: Invullen van de vrijgekomen functie. Er zal een nieuw lid gecoöpteerd worden om de vrijgekomen functie op te nemen en de bestuursfunctie te vervullen.

VIII. Financiële verantwoordelijkheid

Artikel 30: Wie. Drie van de leden van het DB dragen de financiële eindverantwoordelijkheid, zowel t.a.v. Van de KMF-kas, als t.a.v. de bankrekening, dit zijn de preses, de vice-preses en de penningmeester. Daarbij komt ook dat de penningmeester de vice-preses en de preses volmacht hebben over KMF-rekening, wat ook wil zeggen dat zij, en enkel zij, verantwoordelijk zijn voor uitgaven die, verbonden aan deze rekening, zijn gedaan.

Artikel 31: De kas van het KMF. De KMF-kas wordt beheerd door de preses en de penningmeester. Voor specifieke activiteiten kunnen zij de verantwoordelijkheid hierover overdragen aan de respectievelijke verantwoordelijken van de activiteit in kwestie. Alle in- en uitkomsten worden bijgehouden in een daartoe bestemd kasboek, en aan het begin van elke vergadering wordt op basis van dat kasboek en de rekeninguitreksels door de penningmeester een financiële stand van zaken voorgelegd als eerste agendapunt van de bestuursvergadering. Zoals reeds aangehaald in art.4 dient het vermogen van het KMF enkel aangewend te worden voor de doelen zoals in art.3 beschreven. Geen enkel (bestuurs)lid of rechtsopvolger heeft onder eender welke omstandigheid of moment recht op een aandeel van het vermogen of behaalde winsten.

Artikel 32: Onregelmatigheden. In geval van onregelmatigheden in het kasverslag zullen de betrokken bestuursleden (zie art.30 en art. 31) daarvoor ter verantwoording worden geroepen. Indien zij geen duiding kunnen geven aan de onregelmatigheden, kan er een sanctie tegen hen ondernomen worden zoals beschreven in artikel 24 en 25. Bij ernstige problemen kan er een juridische procedure opgestart worden.

IX. Materiële verantwoordelijkheid

Artikel 33: Vergoeding voor materiële schade. Indien iemand zijn persoonlijk bezit in functie van het KMF stelt verbindt het KMF zich ertoe dit in dezelfde staat terug te bezorgen en, bij schade of verlies, dit te compenseren.

IX. Interpretatie en wijziging van de statuten

Artikel 34: Interpretatie van de statuten. De leden van het AB zijn verantwoordelijk voor elke interpretatie van de statuten die zich naar aanleiding van een onduidelijkheid in de bestaande statuten zou voordoen. Bij onenigheid wordt de beslissing genomen op basis van stemming met gewone meerderheid.

Artikel 35: Wijziging van de statuten. Indien nodig, kan op een bestuursvergadering beslist worden om één of meerdere artikels van de statuten te wijzigen, te annoteren, of nieuwe artikels toe te voegen. De wijziging van de statuten heeft een 2/3 meerderheid nodig, met de vereiste dat 4/5 van de presidiumleden die op dat ogenblik in België verblijven op de stemming aanwezig zijn, en zijn onmiddellijk na de bekendmaking van kracht. De wijzigingen worden ook openbaar gemaakt.

X. Opschorten van de vereniging voor onbepaalde duur

Artikel 36: Wanneer. Wanneer door het aftredend AB voor een volgend academiejaar op geen enkele wijze nog een werkbaar AB kan worden samengesteld, kan de vereniging voor één of meerdere jaren worden opgeschort.

Artikel 37: De Schatbewaarder. Wanneer de vereniging voor onbepaalde tijd wordt opgeschort, moet een schatbewaarder worden aangesteld als beheerder van de gelden die in het bezit zijn van het KMF. Deze schatbewaarder en is bij voorkeur één van de leden van het laatste Dagelijks Bestuur.

Artikel 38: Heropstarten van de vereniging. Wanneer het KMF na onbepaalde duur weer over voldoende bestuursleden beschikt om de werkzaamheden opnieuw te hervatten, zal de schatbewaarder de volledige fondsen van het KMF terug aan het nieuwe DB overhandigen.